Giới thiệu chung

Tổng hội Xây dựng Việt Nam:

Tên tiếng Anh: Viet Nam Federation of Civil Engineering Association;

Viết tắt tiếng Anh: VFCEA;

Địa chỉ: 625 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng: 024.38314733

Fax: 024.38314735

E-mail: tonghoixdvn@yahoo.com.vn

Website: http://www.tonghoixaydung.vn

Tổng hội Xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng hội) được thành lập ngày 24 tháng 8 năm 1982. Tổng hội Xây dựng Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, và là thành viên Hội đồng Điều phối các Hội kỹ thuật xây dựng Châu Á (ACECC).

Tổng hội Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện tập hợp của các tổ chức Hội chuyên ngành về xây dựng, Hội xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội viên tập thể và hội viên là các công dân Việt Nam là chuyên gia về xây dựng, cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thiểu số phục tùng đa số và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại Hà Nội.

Tổng hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Tổng hội được Bộ Nội vụ phê duyệt. Tổng hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Tổng hội hoạt động theo quy định pháp luật.

Các danh hiệu được Nhà nước trao tặng:

- Huân chương Lao động hạng Hai (1997)

- Huân chương Lao động hạng Nhất (2002)

- Huân chương Độc lập hạng Ba (2007)

- Huân chương Độc lập hạng Ba (lần thứ 2) (2012)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng hội Xây dựng Việt Nam:

- Quyền hạn:

 1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích, quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của Tổng hội theo quy định của pháp luật.
 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng hội.
 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tổng hội theo quy định của pháp luật.
 4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Tổng hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
 5. Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng, triển khai văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Tổng hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Tổng hội và lĩnh vực Tổng hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 6. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xây dựng, lập các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, tiến bộ công nghệ về lĩnh vực xây dựng vào đời sống và sản xuất theo quy định của pháp luật; tổng kết các vấn đề khoa học công nghệ trong xây dựng; tổ chức phổ biến, tuyên truyền kiến thức khoa học công nghệ trong xây dựng góp phần nâng cao dân trí theo quy định của pháp luật.
 7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Tổng hội.
 8. Thành lập pháp nhân trực thuộc Tổng hội theo quy định của pháp luật để thực hiện một số nhiệm vụ, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Tổng hội.
 9. Được gây quỹ Tổng hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
 10. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 11. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Tổng hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Tổng hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế, các tổ chức khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước về xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ:               

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Tổng hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Tổng hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Tổng hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 2. Vận động, tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Tổng hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Tổng hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Tổng hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 3. Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng hội.
 4. Đại diện hội viên phản ánh nguyện vọng, ý kiến kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổng hội theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện công tác xây dựng củng cố bộ máy hoạt động của Tổng hội đảm bảo hoạt động hiệu quả.
 6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Tổng hội.
 7. Hòa giải tranh chấp, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Tổng hội theo quy định của pháp luật
 8. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Tổng hội theo đúng quy định của pháp luật.
 9. Lập và lưu giữ tại trụ sở Tổng hội danh sách hội viên, chi hội, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Tổng hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Tổng hội và văn phòng đại diện, biên bản các cuộc họp ban lãnh đạo Tổng hội.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

 

Tổng hội Xây dựng Việt Nam