Đoàn chủ tịch

DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM KHÓA IX (2022-2027)

1. TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội

 (Email: dangvietdungdng@gmail.com)

 

2. KS. Tống Văn Nga - Phó Chủ tịch

(Email: tongvanngavrea@gmail.com)

3. GS.TSKH Nguyễn Văn Liên - Phó Chủ tịch

(Email: nvlienbxd@gmail.com)

4. TS. Hoàng Văn Thắng - Phó Chủ tịch

(Email: thanghoangvan59@gmail.com)


 

5. ThS. Phạm Khắc Thưởng - Tổng Thư ký
(Email: thuongpk@yahoo.com).

 

6. TS. Lê Văn Cư - Ủy viên
(Email:levanktxd@gmail.com).

 

7. TS. Phạm Văn Khánh - Ủy viên
(Email:khanhpva@gmail.com).

8. ThS. Lê Tùng Lâm - Ủy viên
(Email:tunglam.vn@gmail.com).

9. KS. Đỗ Xuân Anh - Ủy viên

(Email: hoixdhn@gmail.com).

10. ThS. Trần Quốc Bảo - Ủy viên

(Email: quocbao.vndt@gmail.com).

11. KS. Đặng Lê Dũng - Ủy viên

(Email: dungdangle@yahoo.com).

 

 Tổng hội Xây dựng Việt Nam