Điều lệ

Ngày 21/10/2022, Bộ Nội Vụ đã phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại Quyết định số 807/QĐ-BNV ngày 21 tháng 10 năm 2022.

Xem chi tiết Điều lệ TẠI ĐÂY.

Tổng hội Xây dựng Việt nam